Podjemna pogodba-Podrobneje

Podjemna pogodba je posebna vrsta pogodbe, ki se sklene za namen opravljanja določenega dela. 
Pogodbeni stranki sta torej naročnik in podjemnik. 
 
Podjemna pogodba ali tudi Pogodba o delu se nanaša na določen posel, ki se ga podjemnik zavezuje opraviti (npr. izdelava, popravilo določene stvari, tudi drugo telesno ali umsko delo…), naročnik pa bo za to delo plačal. 
 
Razlike med pogodbami
 
Pri tem se od avtorske razlikuje v tem, da je slednja sklenjena z namenom priprave ali izvedbe nekakšnega individualiziranega, ustvarjalnega dela - s področja umetnosti, književnosti ali znanosti… 
 
Drugo, ker je treba ločiti pa je podjemno pogodbo od pogodbe o zaposlitvi (podjemna pogodba je torej pogodba o delu, kar je drugače od Pogodbe o zaposlitvi). 
 
Razlika je že v sami zakonodaji - podjemna pogodba je pogodba civilnega prava (Obligacijski zakonik), med tem ko je pogodba o zaposlitvi sklenjena na pogodbi delovnega prava - torej je osnova Zakon o delovnih razmerjih (in ostala povezana zakonodaja ter pravila). 
Podjemna pogodba se ne sme skleniti, če ima vsebina dela elemente delovnega razmerja. To pomeni - če se delavec prostovoljno vključi v organiziran del delovnega procesa delodajalca, v okviru katerega za plačilo  osebno in nepretrgoma opravlja delo - skladno z navodili in pod nadzorom delodajalca. 
 
 
Povedano enostavno: 
- Če gre neko enkratno delo, 
- Če oseba dela samostojno, 
- Če se delo ne opravlja v okviru rednega-organiziranega delovnega procesa…
… potem se lahko sklene podjemna pogodba.
 
###VEČ V NADALJEVANJJU### 
 
 
Stroški podjemne pogodbe
 
- Zavarovanje za primer poškodbe pri delu (4,64€ na mesec) 
- Glede na NETO pričakujte še nekaj manj kot enkrat toliko davkov in prispevkov (primer: 500€ neto pomeni 923€ bruto)
 
Povračilo potnih stroškov
Pri podjemnih pogodbah velja, da se povračila za potne stroške ne obravnavajo enako, kot pri zaposlitvah ipd. Tukaj se namreč štejejo kot obdavčljivi del dohodkov - torej se ne šteje, da je 0,37€/km in dnevnice do višine, določene z uredbo, neobdavčeno. 
Več o tem smo pisali v članku o Prokuristih - tako kot za njih, veljajo tudi za podjemne pogodbe enaka določila. 
 
Birokracija: 
- Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, pred začetkom dela
- Izpolniti M12 obrazec (Povezava do navodil in obrazca je SPODAJ)…
…in ga oddati na Zavod za zdravstveno varstvo (oz. elektronsko)
 
Pri tem potrebujete (in izpolnite) naslednje podatke:
○ Firma in sedež naročnika
○ Registrska številka (t.j. pri vpisa v ZPIZ register… če je še nimate, jo pridobite ob prvi prijavi kateregakoli zavarovanja)
○ Podatke Podjemnika - Ime, Priimek, naslov, EMŠO
○ Razlog za zavarovanje: 05
○ Podlaga zavarovanja 050
○ Datum pričetka dela, datum preneganja dela
 
- Mesečno se v času trajanja zavarovanja oz. pogodbe oddaja REK-2 obrazec (za zavarovanje za poškodbe pri delu) 
 
Koristne povezave:
 
Izračun stroška podjemne pogodbe: 
https://www.racunovodja.com/Izracuni/2015/PodjemnaPogodba 
 
Obrazec M12
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/0/f81f7e9f22cc73edc1257e27002e9cd2/$FILE/Obrazec%20M12.pdf
 
Navodila za izpolnjevanje M12:
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/0/f81f7e9f22cc73edc1257e27002e9cd2/$FILE/Navodilo%20za%20izpolnjevanje%20obrazca%20M12.pdf 
 
Pojasnilo ZZZS: 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/0/f81f7e9f22cc73edc1257e27002e9cd2/$FILE/Izvajanje%205.%20to%C4%8Dke%2017.%20%C4%8Dlena%20ZZVZZ.pdf