Nakupi podjetij in minimalni kapital - podrobneje

V preteklosti je bilo precej enostavno priti do lastnega podjetja v obliki d.o.o. preko ponudnikov "prodaje" podjetij. Pri tem je šlo za celo branžo inovativnih podjetnikov, ki so za nekaj sto € uredili ustanovitev in prepis podjetja na kupca. 
 
Posameznik je lahko brez 7.500 € sredstev (minimalno potrebnih za ustanovitev d.o.o.) v nekaj dneh (ali celo urah), postal lastnik novega podjetja ali pa podjetja, ki so ga ti ponudniki že imeli "na zalogi".
Kako je bilo to možno? Ob ustanovitvi se je položilo 7.500 € na prehodni račun in takoj, ko je bilo podjetje vpisano v poslovni register, se je denar prenakazal nazaj kot posojilo lastnikom oz. direktorjem. Računovodsko gledano, se ob tem ni zgodilo nič nezakonitega, če upoštevamo, da so posojila sklenjena med povezanimi osebami, pa še ta dikcija se je vmes omilila. 
 
 

 

Ali lahko podjetje kupim na trgu?

Z letom 2015 pa se je to spremenilo. Sprememba ZGD (Zakon o gospodarskih družbah) je namreč uvedla določilo, da podjetje ne sme dajati posojil lastnikom, poslovodjem ali družinskim članom, če to pomeni zmanjšanje premoženja podjetja pod višino osnovnega kapitala
Vsak računovodja vam bo povedal: če podjetje nima sredstev v obliki denarja, zalog materiala ali blaga, osnovnih sredstev (premičnih, nepremičnih, opreme, stavb…), v višini določenega osnovnega kapitala (običajno 7.500 €), potem lastnik ali direktor tega denarja ne more uporabiti za posojilo samemu sebi. 
 
Pri podjetnikih pa se še vedno pojavljajo vprašanja:
 
•         Kako lahko uporabim vložena sredstva?
•         Ali lahko kupim podjetje od ponudnikov »za 300 €«? 
•         Kakšne so alternative denarnemu vložku 7.500 €? 
 
Seveda za to obstajajo rešitve. Ta nova določila ne pomenijo, da kot bodoči podjetnik ne morete ničesar storiti, da bi denar, ki ga vložite v odpiranje podjetja nekako uporabili oz. da bi se izognili stanju, da vam tistih 7.500 € sedaj leži na TRR podjetja. 
Eden od načinov rešitve je, da v podjetje, namesto denarja, vložite stvarne vložke. Podjetje na ta način namreč prejme kapital in hkrati sredstva. Ker lahko s sredstvi razpolagate (jih uporabljate - za poslovne in pod določenimi pogoji tudi za zasebne namene), ste tako vsekakor zadostili zakonskim določilom. 
 
Določila zakonodaje tudi ne pomenijo, da podjetje ne more razpolagati s sredstvi. Podjetje lahko namreč še vedno ustvarja stroške, porabi denar za nakup zalog, tudi denar posodi tretji, nepovezani osebi. 
Vsekakor je torej možnosti, kako podjetje vložena sredstva uporabi in z njimi nekaj ustvarja, kar precej. Je pa od tu dalje potrebno dobro poznavanje računovodskih pravil in zakonskih možnosti. 
 

Na trgu se sicer še vedno pojavljajo ponudniki, ki vam prodajo podjetje za recimo 400 €.

Na trgu se sicer še vedno pojavljajo ponudniki, ki vam, kljub spremembam zakona, še vedno prodajo podjetje za recimo 400 €. Pri tem se v ozadju zgodi podoben posojilni posel, kot prej - le da sedaj podjetje ne posodi lastniku ali direktorju, temveč neki tretji osebi (pravni ali fizični). S tem se torej v vaše novo podjetje vplete še nekdo. Pri tem pa je potrebno biti še posebej pazljiv - predvsem pa se je za vprašati, ali se zares želite že v začetku poslovanja vplesti v takšne zadeve. 
 
Obstaja pa še kar nekaj opcij, ki so vsebinsko zahtevnejše in bi bilo pojasnilo le teh preobsežno za okvir tega prispevka. Vsekakor pa se lahko na nas obrnete za dodatne nasvete in pomagali vam bomo najti najboljšo rešitev za vas - klikni tukaj
 
Ključna spoznanja:
 
•         Nakup podjetja od ponudnika "prodaje podjetij" je sicer mogoč, vendar imate problem zaradi KAPITALA = Premoženje (ki mora biti na podjetju).
•         Posojilne pogodbe lastnikom direktorjem so nične, če premoženje znižajo pod nivo osnovnega kapitala podjetja.
•         Minimalni kapital je še vedno 7.500 € - tega je možno položiti v obliki denarja ali stvarnega vložka.  
•         ZGD-1
 
495. člen
(ohranjanje osnovnega kapitala)
(1) Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala in vezanih rezerv, se družbenikom ne sme izplačati. V premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 475. člena tega zakona, se ne štejejo posojila družbe družbeniku ali poslovodji ali njegovemu družinskemu članu, kot je opredeljen v sedmem odstavku 38.a člena tega zakona, ali pravni osebi, v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino upravljavskih pravic. Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim stavkom, je ničen.
 
Viri in povezave: 
 
 
Tags :